0 (246) 232 60 44
USD: 32.5624   EUR: 34.7704

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1 – PAY SAHİPLERİ

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

1.1.1   Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar. Bu doğrultu da şirketimiz bünyesinde Pay Sahipleri ve İlişkiler Birimi oluşturulmuştur.

Birim Personeli: Nükhet İPEKLER

Mimar Sinan Caddesi Miralay İşhanı Kat:2/77 ISPARTA
Telefon: 0246-232 60 44 e-mail: aksue@aksuenerji.com.tr

1.1.2  Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketimizin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

1.2.1  Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Özel denetim isteme hakkı bilgi alma hakkının bir parçasıdır. Bu çerçevede, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi, her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hüküm esas sözleşmeye konulabilir. Dönem içerisinde pay sahiplerinin şirketten özel denetim istekleri olmamıştır. Özel denetim şirket işlemlerindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması için etkin bir yöntem olduğundan, şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır. Ana sözleşmemizde Özel Denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde Özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

1.3 Genel Kurul

1.3.1  Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Genel kurul toplantı ilanı en fazla sayıda pay sahibine ulaşacak şekilde ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP aracılığı ile genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmektedir. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte aşağıda yer alan bilgilere de yer verilmektedir.
a) Şirketimizin 16.500.000 -TL olan sermayesi; 284.482,76-TL A Grubu (İmtiyazlı), 16.215.517,24- TL B Grubu olmak üzere toplam sermayesine tekâmül eden 16.500.000 adet paydan oluşmaktadır.

b) Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemde gerçekleşmesini planladığı ortalık faaliyetini büyük ölçüde etkileyecek durum bulunmamaktadır.

c) Genel Kurul toplantı gündeminde şu ana kadar şirketimize ulaşan yönetim kurulu azli ve değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimizde yönetim kurulu seçimi 2016 yılında yapılan 2015 genel kurulunda 3 yıllığına yeniden seçilmiştir.

ç) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ nun ve şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmadığı, pay sahiplerine duyurulmuştur;

1.3.2 Şirketimizde Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilerek gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer“, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir ve Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

1.3.3  Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi, ilke olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu şehir olan Isparta’da yapılmaktadır. Ayrıca TTK ilgili maddesi gereğince MKK nezdinde Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik ortamdan da genel kurulumuz pay sahiplerinin hizmetine sunulmuş ve en yüksek sayıda katılım sağlanması amaçlanmıştır.

1.3.4  Toplantı başkanı TTK, kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında hazırlıklarını gene kurul toplantısından önce yapmaktadır.

1.3.5  Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı azami gayret ve özen göstermektedir. Genel kurul toplantılarında gündemde yazılı olan maddeler hakkında her Pay sahibine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Gündem ile ilgili olmayan konularda tüm gündem maddeleri görüşüldükten sonra, Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen, mevzuat gereği kamuya açıklanması fırsat eşitsizliğine yol açmayacak her türlü sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan sorular en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanmaktadır.

1.3.6 Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst
düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhhi yakınlarının, şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi
için TTK’nın 393.ve 395. Maddeleri ile SPK’nın ilgili Maddeleri gereğince Genel Kuruldan onay
alınarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilir.

1.3.7(1.3.6) numaralı ilke de belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.

1.3.8 Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulunu temsilen Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaktadır.

1.3.9 Şirketimizin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte bir işlemi olmamıştır.

1.3.10 Genel kurul toplantılarında dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi verilmekte ve görüşleri alınmaktadır. Şirketin bağış ve yardımları yıllara göre değişiklik göstermekte ve üretim tesisimizin bulunduğu bölgede ihtiyaçlara bağlı yardımlar yapılmaktadır.

1.3.11 Genel kurul toplantılarımızı söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahipleri ve medya dahil olmak üzere kamuya açık şekilde TTK, SPK ve şirket Esas sözleşmesine aykırı olmayacak şekilde yapılmaktadır.

1.4 Oy Hakkı

1.4.1 Şirket genel kurul toplantılarında oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır. Bu bağlamda şirketin oydan yoksun hisse senedi de bulunmamaktadır. Pay sahipleri genel kurul toplantılarında serbestçe oylarını kullanmaktadır. Genel Kurul toplantılarına iştirak edemeyecek pay sahipleri için elektronik ortamda katılımlarını sağlamak için genel kurul sırasında toplantıyı takip edebilecekleri, oy kullanabilecekleri, görüş bildirebilecekleri sistem olan e-genel
kurul şirketimiz tarafından fiziki genel kurul sırasında eş zamanlı olarak pay sahipleri kullanımına sunulmaktadır.

1.4.2 Şirket ana sözleşmesi gereği imtiyazlı oy bulunmaktadır. A Grubu hisse sahiplerine 1 Adet Hissesine 15 oy hakkı tanınmıştır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A Grubu hamiline yazılı hisse sahibi ortakların belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üyenin A Grubu hamiline yazılı hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilmesi şarttır.

1.5 Azlık Hakları

1.5.1 Azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilir.

1.5.2 Azlık haklarının kapsamı Esas Sözleşmemizde düzenlenmemiştir.

1.6 Kâr Payı Hakkı

1.6.1 Şirketimizde kâr dağıtım hakkı Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda 16 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

1.6.2 Kâr Payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu Kâr Dağıtım teklifleri;

1-“Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr,varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Yedek Akçe:

a- Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesi uyarınca % 5’ı kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü:

b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c- Kalan Kârın % 10 A Grubu hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklara, %3’ü idare meclisi üyelerine,% 2 si de memur ve müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır.

İkinci Temettü:

d- Safi Kârdan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Kanuni Yedek Akçe:

e- Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca kanuni yedek akçeye eklenir.

f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. ”içerikli Şirketimiz ana sözleşmesinin, SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI başlıklı 24.maddesine uygun olması,

2- Paydaşlarımızın düzenli kâr payı elde etmelerini teminen, 2007 ve izleyen yıllarda, SermayePiyasası Kurulu’nun mevcut düzenlemeleriyle çelişmemek kaydı ile şirketin misyon ve vizyonunda belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla özellikle 2010 yılına kadar öngörülen yatırım harcamaları ve diğer fon ihtiyaçları dikkate alınarak şirketimiz her yıl dağıtılabilir kârın en az %30’unun nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılması,

1.6.3 Şirket yönetim kurulumuz kar dağıtılmaması teklifi vermesi durumunda nedenleri ile birlikte dağıtılmayan karın nasıl kullanıldığına dair genel kurula bilgi verir.

1.6.4 Şirketimiz kar dağıtım politikasında pay sahipleri ile ortaklık menfaatleri arasında dengeli bir politika izlemektedir.

1.7. Payların  Devri

1.7.1 Şirket Esas Sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır. Şirket hisse senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır.

2. KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

2.1 Kurumsal İnternet Sitesi

2.1.1 AKSU ENERJİ ‘nin kurumsal internet sitesi “www.aksuenerji.com.tr”dir. AKSU ENERJİ, kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında internet sitesini etkin olarak kullanır. Kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkânı sağlanır, internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. AKSU ENERJİ ‘nin internet sitesinde Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alması istenen bilgiler bulundurulur, sürekli olarak güncellenir ve internet sitesinin geliştirilmesine ve yayımlanan bilgilerin değiştirilmesini önleyecek güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir. Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirketimiz resmi yayın organı olan sitemizde kuruluştan bu yana tüm bilgiler mevcut olup pay sahiplerinin kolay ulaşabilecekleri şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 1524 üncü maddesi uyarınca yatırımcılarımızın hizmetine açılmış BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ linkine şirketimiz resmi internet sitesi üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir.

2.1.2 Şirket ortaklık yapısı internet sitemizde yayınlanmakta ve sürekli güncellenmektedir.

2.1.3 Şirketimize ait öze durum açıklamaları ve dip notlar hariç finansa tablo bildirimlerimiz Kamu Aydınlatma Platformunda Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da açıklanmaktadır.

2.1.4 Şirketimiz resmi internet sitesindeki bilgiler talep gelmesi durumunda İngilizce olarak da hazırlanabilmektedir.

2.2 Faaliyet Raporu

2.2.1 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl genel kurul toplantısından önce detaylı faaliyet raporu hazırlanarak ilgili menfaat sahiplerinin bilgisine hem basılı yayın olarak hem de şirketin internet sitesinde ilanen sunmaktadır. Söz konusu raporların şirket faaliyetleri hakkında detay bilgiler içermesine ve söz konusu bilgilerin şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına özen gösterilmektedir.

2.2.2 İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporumuzda;

a) Şirketimizin hazırladığı faaliyet raporlarında yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

b) Yönetim Kurulu komitelerinin; komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulumuzun değerlendirmesine,

c) Yönetim kurulumuzun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu üyelerimizin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

ç) Şirketimizin kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak önemli nitelikte bir yaptırım ve ceza işlemi oluşup oluşmadığına, şirketimizce gelecekte bu tür işlemlerin olmasıdurumunda (önemlilik seviyesi çerçevesinde), kamuoyuna bilgilendirme yapılacağına,

d) Şirketimizin Mali Tablolarına ilişkin hazırladığı açıklayıcı dipnotlarında Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgilere,

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgilere,

g)Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimleri ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgilere, detaylı şekilde yer verilmektedir.

3.MENFAAT SAHİPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

3.1.1 Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını, hakkaniyet çerçevesinde eksiksiz olarak kullandırmayı esas olarak kabul etmiştir. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları ve hakkaniyet çerçevesinde ve de şirket imkânları ölçüsünde korunması ilke olarak kabul edilmiştir.

3.1.2 Şirketimiz faaliyetleri içerisinde, menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali ile sonuçlanacak bir işlemin bulunması durumunda oluşturulmuş bir mekanizma bulunmamaktadır. Şirketimiz hakkaniyet çerçevesinde tüm menfaat sahiplerinin yasal ve sözleşmeden doğan haklarını, eksiksiz olarak kullandırmayı esas olarak benimsemektedir. Şirketimizin çalışanlarına yönelik tazminat politikası bulunmamaktadır.

3.1.3 Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunması ve şirket politikaları ve prosedürleri ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, esas olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla, gerek paydaşların, gerek çalışanların, gerek tedarikçi ve müşterilerin gerekse de kamunun etkin bir şekilde bilgilendirilmesi, şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirilmektedir.

3.1.4 Şirketimizin iç iletişim kanalları, her türlü menfaat sahibinin ulaşımına açık olarak oluşturulmuş ve iletişim bilgileri aynı zamanda şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. Söz konusu menfaat sahiplerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite ile iletişime geçmesini zorlaştırıcı herhangi bir şirket uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu komitelere tüm menfaat sahipleri diledikleri iletişim yöntemi ile ulaşabilmektedir.

3.1.5 Şirketimiz menfaat sahipleri arasında oluşabilecek çıkar çatışmaları ile ilgili olarak, her bir menfaat sahibinin her bir hakkının bağımsız olarak korunması hedef olarak kabul etmiştir.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

3.2.1 Şirketimiz çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla departman bazında temsilin sağlandığı, her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunulmaktadır. Alınan kararlar, bölümler tarafından uygulanmaktadır. Çalışanların katılımı ile ilgili olarak esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu katılım, gelecek olan talep doğrultusunda iyi niyet çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

3.2.2 Şirketimiz her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunulmaktadır. Söz konusu toplantılarda çalışanların, müşteri beklentilerinin ve tedarikçilerin görüşlerinin, talep ve beklentilerinin yönetime iletilmesi sağlanmaktadır.

3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

3.3.1 Şirket işe alım politikası oluşturarak doğru işe doğru insan tercihi ile çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte kişisel yeterliliklerini de dikkate alarak, aynı durumdaki personele fırsat eşitliği sağlamaktadır. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması ve olası senaryolar önceden yapılarak planlamalara gidilmektedir.

3.3.2 Personel alımı ile ilgili kıstaslar belirlenerek personel alımlarında bu ölçütlere uyulması sağlanmıştır.

3.3.3 Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılması, şirketimizce kabul edilerek uygulanmaktadır.

3.3.4 Şirketin finansal durumu ile ilgili olarak hazırlanan raporlar şirketin internet sitesinde, yıllık faaliyet raporlarında ilan edilmektedir. Tüm menfaat sahiplerinin bu metinlere kolayca ve maliyetsiz ulaşabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Çalışanlarla dönemsel olarak Ücret, Kariyer, Eğitim ve Sağlık gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır.

3.3.5 Çalışanlarla ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler e-mail yoluyla, ilan panolarında ilan edilmek suretiyle bildirilmektedir.

3.3.6 Şirket çalışanlarının görev tanımları yazılı kurallara bağlanarak çalışanlara duyurulmuştur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde performans ve verimlilik esas alınmaktadır. Şirketimizin, çalışanlarına yönelik olarak hisse senedi edindirme planları bulunmamaktadır.

3.3.7  Şirket, çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için her türlü önlemi almış olup uygulamaktadır. Şirketimiz kuruluşundan bu yana bu şekilde bir olay ile karşılaşılmamıştır.

3.3.8 Şirketimiz, kanunların hak tanıdığı her türlü dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkını etkin bir biçimde tanımaktadır.

3.3.9 Çalışanları için güvenli çalışma ortamı ve koşulları , şirketimiz tarafından sağlanmakta ve birim müdürleri tarafından sürekli olarak kontrolü sağlanmaktadır. Herhangi bir aksi durumda derhal duruma müdahale edilip koşullar birim müdürleri tarafından uygun hale getirilmektedir.

3.4 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

3.4.1 Şirketimizin üretim alanında ürün çeşitliliği söz konusu değildir. Üretimimiz elektrik üzerine olup, müşterimiz de Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş ‘dir.

3.4.2 Müşterimizin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin her türlü talep dikkate alınmaktadır.

3.4.3 Şirketimizin üretim alanı elektriktir. Bu sebepten dolayı herhangi bir kalite standart belgemiz yoktur.

3.4.4 Şirketimiz her türlü işleminde ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen göstermektedir. Bu amaçla çalışanlar arasında yetki ve görevler tanımlanmış, yetkisiz personelin bu bilgilere erişimi engellenmiştir.

3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

3.5.1 Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış gerek çalışanlara ve gerek kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

3.5.2 Şirketimiz çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara etkin bir şekilde uymaktadır. Şirketimiz, ayrıca üretim tesislerinin bulunduğu bölgede bulunan belediyelere, kamu kurumlarına, dernek ve vakıflara sosyal amaçlı yardım sağlamaktadır. Şirketimiz İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele için iç kontrol sistemini oluşturmuş ve etkin bir şekilde uygulamaktadır. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip her türlü insan haklarını tanımakta, destek olmakta ve saygı göstermektedir.

4. YÖNETİM KURULU

4.1 Yönetim Kurulunun İşlevi

4.1.1 Yönetim kurulumuz, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, ilkelerde belirtilen anlayışla şirketimizi idare ve temsil etmektedir.

4.1.2 Şirketimiz Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini bir önceki yıl tanımlamakta, bu amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli insan ve finansal kaynağını belirlemektedir. Dönemsel olarak söz konusu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilmektedir.

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

4.2.1 Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütme ilkesini benimsemiş ve uygulamaktadır.

4.2.2 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı bulunmamakla beraber, oluşturulan komiteler hakkında faaliyet raporlarında ve şirketin internet sitesinde detaylı bir şekilde açıklama yapılmaktadır.

4.2.3 Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri tarafından etkili bir iç kontrol sitemi oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır.

4.2.4 Yönetim Kurulu risk yönetim mekanizmasının oluşturulması ile iç kontrol mekanizmasının dönemsel olarak denetlenmesini ve sürekli iyileştirilmesi faaliyetini benimsemektedir. Söz konusu iç kontrollerin sonuçları hakkında faaliyet raporlarında bilgi verilmesi, şirket yönetimimizce tercih edilmemektedir. Bu sebeple yıllık faaliyet raporlarında açıklanmamaktadır.

4.2.5 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl Genel Kurul toplantısını müteakip şirket temsil ve idaresi ile ilgili olarak yazılı imza sirküleri düzenlenmektedir. Söz konusu imza sirkülerinde hiç kimseye tek başına şirketi temsil etme yetkisi verilmemektedir. Önemli nitelikteki iş ve işlemler farklı imza gurupları tarafından en az 2 imza sahibinin imzası ile yapılabilmektedir. Şirketimizde hiç kimsenin tek başına sınırsız karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

4.2.6 Şirketimizin de genel müdürlük görevi Mustafa TUTAR tarafından yürütülmektedir. Ve bütün birimler Genel Müdüre bağlı bir şekilde çalışmaktadır.

4.2.7 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu komiteye bağlı olarak Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi de oluşturulmuştur. Olası anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında şirketimiz Yönetim Kurulu, öncü rol oynamayı
benimsemiştir.

4.2.8 Yönetim Kurulu üyeleri görevleri esnasında şirket adına almış oldukları kararlar neticesinde meydana gelen zararlardan ötürü genel kurula açıklama yapmak zorundadır. Genel Kurul toplantılarında bu yönde genel soruların muhatabı olarak ilk sırada yönetim kurulu üyeleri bulunmaktadır.

4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı

4.3.1 Şirket ana sözleşmemize göre; Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek bağımsız üyeler dahil 7 (Yedi) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından görülür. Hali hazırda görev yapan Yönetim Kurulu; Bağımsız Üyeler dahil 7 kişiden oluşmaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu üye sayısı verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak sayıda belirlenmiştir.

4.3.2 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında icrada görevli olan üyeler bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının icrada görevli olmayan üyelerden oluşması kabul edilmiştir ve halen Şirketimizde bu yapı uygulanmaktadır.

4.3.3 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 2 si Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

4.3.4 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 2 si Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Toplam 7 kişilik üye içerisinde söz konusu ilkenin uygulanması için en az 2 üyenin bağımsız üye olarak görev alması gerekmektedir. Bu doğrultuda şirketimiz bünyesinde 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görev almaktadır.

4.3.5 Şirket ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkün olmakla beraber görev süreleri 3 yıldır.

4.3.6 Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunan kişiler aşağıda belirtmiş olduğumuz nitelikleri tam ve eksiksiz taşımaktadır;

a) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmamaktadır. Üyeler şirket sermaye veya oy haklarının ayrıca imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip değildir. Üyeler şirketle önemli nitelikte ticari ilişki içerisinde değillerdir.

b) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamışlardır.

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bulundukları konum itibari ile üstlenecekleri görevleri yerine getirebilecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahiplerdir.

ç) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz kamu kurum ve kuruluşlarında tam veya yarı zamanlı görev almamaktadırlar.

d) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Türkiye’de yerleşmiş olarak yaşamaktadırlar.

e) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz şirket faaliyetlerine önemli katkıda bulunabilecek, çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, ve karar alırken özgür davranabilecek kapasite ve tecrübeye sahiplerdir. Bu nedenle bu zamana kadar menfaat sahiplerinden bu yönde herhangi bir şikayet şirketimize ulaşmamıştır.

f) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz gerekli olan durumlarda şirket işlerine gerekli vakit ayırabilmektedirler.

g) Yönetim Kurulu üyelerimizden hiç biri şirket yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla görev almamıştır.

ğ) Yönetim Kurulu üyelerimizden Başkan Atilla SÜLDÜR, Başkan Vekili Taner MİRZA, Ahmet PAŞAOĞLU, Hüseyin UYSAL hariç diğer Yönetim Kurulu üyelerimiz yalnızca şirketimiz Yönetim kurulunda görev almaktadır.

h) Yönetim kurulumuz tamamen gerçek kişilerden oluşmaktadır.

4.3.7 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından görev yapmak üzere bir Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütleri taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alıp değerlendirerek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak ilgili tarihte Yönetim Kurulu onayına sunmuştur.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, aday gösterildiği esnada bağımsız olduklarına ilişkin beyanlarını yukarıda zikredilen ilgili komiteye vermişlerdir.

– Şirketimiz kesinleşmiş bağımsız üye listesini, Genel Kurul toplantı ilanından 60 gün önce kurula göndermiş, kuruldan olumsuz bir sonuç çıkmaması sonucu genel kurul ilanı ile kamuya açıklamış ve aynı anda şirketin internet sitesinde de ilan etmiştir. Söz konusu bağımsız üyelerin özgeçmişleri de ayrıca internet sitesinde menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

4.3.8 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliğin kendisi tarafından, kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletmesi ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesinin ilke olarak istifa etmesi gerekliliği hakkındaki hükümlerle ilgili olarak mevzuatın belirlediği şartlara uygun olacak şekilde hareket edip, mevzuata uygun olarak işlem gerçekleştireceklerdir. Bu konuda söz konusu üyelerin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

4.3.9 Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri arasında kadın üye bulunmamaktadır. Şirketimiz yönetim kurulunun seçim tarihinde yapılan genel kurulda hiçbir kadın aday yönetim kurulu üyeliği için şirketimize başvuru yapmamıştır.

4.3.10 Denetim komitesi üyelerimizden biri en az 5 yıllık denetim tecrübesine sahiptir.

4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

4.4.1 Yönetim Kurulu görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebileceği sıklıkla toplanır. Şirket Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler toplantı öncesinde üyelerin incelenmesine sunularak üyelerin toplantıya hazırlanmaları sağlanmaktadır. Şirket Ana Sözleşmemize göre; Yönetim kurulu toplantıları, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda ve Şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Bu hususta İlgili mevzuat hükümleri uygulanır.

4.4.2 Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan bilgi ve belgeleri toplantı zamanından önce tüm Yönetim Kurulu üyelerinin arasında ayrım gözetmeksizin incelemesine sunar.

4.4.3 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri her zaman başkan ile görüşerek gündeme madde konmasını isteyebilmektedirler. Toplantıya katılamayan üyeler görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirebilmekte ve toplantıya katılan üyelerin bilgisine sunulmaktadır.

4.4.4 Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyeleri arasında oy hakkı imtiyazı tanımlanmamıştır. Şirket ana sözleşmesine göre her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

4.4.5 Şirket ana sözleşmesinin 17.Maddesinde Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

4.4.6 Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular hakkında tüm üyeler serbestçe görüşlerini açıklayabilmekte ve gündem maddeleri her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde çaba gösterilmektedir. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini, karar zaptına geçirebilmektedir.

4.4.7 Şirket Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmı, başka şirketlerde Yönetim Kurulu üyesi ya da yöneticidirler. Söz konusu üyelerin başka şirketlerde de görev almasını düzenleyen kurallar henüz oluşturulmamıştır. Genel kurullarda söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin başka şirketlerde de görev alabilmelerini teminen gündeme madde konulmakta, genel kurulun bilgilendirilmesi sağlanmakta ve onayı alınmaktadır.

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

4.5.1 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetim Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesinin bu görevleri de yerine getirmesi benimsenmiştir.

4.5.2 Oluşturulan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin hangi üyelerden oluşacağı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmıştır. Komitelerin çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

4.5.3 Denetim Komitesi toplamda 2 üyeden oluşturulmuş olup, 2 üyeliğe de Bağımsız Üyeler seçilmiştir. Dolayısıyla başkan da Bağımsız Üye olmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi toplamda  2 kişiden teşkil ettirilmiş olup, söz konusu komitenin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

4.5.4 İcra Başkanı /genel müdür ya da diğer icracı üyeler komitelerde görev almamışlardır.

4.5.5 Şirketimiz Yönetim Kurulunun yapılanması gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı 2 kişiden ibaret olup, oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almaması ilkesi yerine getirilmiştir.

4.5.6 Söz konusu esaslar dâhilinde tüm komiteler görevlerine yerine getirebilmek için gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet ederek görüşlerini alabilmektedirler. Ayrıca komite faaliyetleri için gerekli finansal kaynak da Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır.

4.5.7 Söz konusu esaslar dâhilinde tüm komiteler görevlerine yerine getirebilmeleri için gerekli gördükleri danışmanlık hizmetlerini bedeli şirket tarafından karşılanmak şartıyla temin edebilmektedirler.

4.5.8 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Komiteler tüm çalışmalarını yazılı hale getirerek kaydını tutmaktadır. Bu konuda yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarlar. Komiteler faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kuruluna düzenli olarak raporlama yaparlar.

4.5.9 Denetimden Sorumlu Komite

Şirketimizde bünyesinde oluşturulan denetimden sorumlu komite; şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Şirketimizde denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

4.5.10 Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarak çalışmaları hakkında dönemsel olarak yönetim kuruluna raporlama yapmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözeterek söz konusu birimin kendisine tanınan görevleri yerine getirebilmesi için gerekli imkân ve olanakların oluşturulmasını sağlamaktadır.

4.5.11 Aday Gösterme Komitesi

a) Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bu komitelere tanımlanan yapılması zorunlu görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin yapmak zorunda olduğu bütün maddelerle ilgili çalışmalarını eksiksiz olarak yerine getirdiğinden ayrı bir komite kurulmasına gerek duyulmamıştır. Henüz zorunluluk getirilmeyen maddelerle ilgili olarak bir faaliyette bulunulmayacaktır.

b) Komite; Yönetim kurulunun verimliliği ve yapısı hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna rapor olarak sunmakta, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirleyerek bunların gözetimini yapmaktadır.

4.5.12 Riskin Erken Saptanması Komitesi;

a) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarak çalışmaları hakkında dönemsel olarak yönetim kuruluna raporlama yapmaktadır. Mevcut komite şirketin finansal, ticari ve operasyonel risklerinin gözden geçirilmesi için dönem içerisinde 2 kez toplantı yapmış ve yönetim kuruluna rapor sunmuştur.

4.5.13 Ücret Komitesi;

a) Yönetim Kurulumuz yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmasını tercih etmemiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bu komitelere tanımlanan yapılması zorunlu görevlerin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir. Söz konusu komite, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemektedir.

b) Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar ilkelerinden Sermaye Piyasası Kurulunca uygulanması zorunlu olan maddeleri yerine getirecek, henüz zorunluluk getirilmeyen maddelerle ilgili olarak bir faaliyette bulunmayacaktır.

4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

4.6.1 Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanması ilke olarak benimsenmiştir. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir.

4.6.2 Yönetim Kurulu üyelerinin ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Söz konusu politikanın şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir.

4.6.3 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına gayret gösterilmiştir. Genel kurul tarafından bağımsız üyelere aylık ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

4.6.4 Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine veya İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticilerine borçkredi kullandırması, lehine teminat veya kefalet vermesi şeklinde bir uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu işlemlerin yapılmaması ilke olarak yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir.

4.6.5 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine verilen ücretler ve sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporlarında yer almaktadır. Kişi bazında açıklama yapılmamakla beraber asgari Yönetim Kurulu idari sorumluluğu bulunan yönetici ayrımına yer verilmektedir.

İndirmek İçin Tıklayınız