Kurumsal Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurul’un 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararıyla kabul edilmiş yine Kurul’un 30.06.2003 - 04.07.2003 tarihli haftalık bülteni ile kamuya açıklanmıştır.

 

Kurul’un ilkelerde yer alan prensiplerinin hayata geçirilmesinde “Gönüllülük” yaklaşımı benimsenmiş, diğer bir ifade ile ilkelerde yer alan prensiplere uyum ihtiyari tutulmuştur.

 

İlk uygulama yılı olması nedeni ile  2003 yılı Faaliyet Raporumuzda “Şirketimiz ve Yönetim Kurulumuzun” Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsediğini ve ilkelerde yer alan prensiplere azami olarak uyacağını beyan etmiştir.

 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yılı faaliyet raporlarımızda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu yer almıştır.

 

2011 yılı Faaliyet döneminde ise Şirketimiz ve Yönetim Kurulu olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda bazı çalışmalar yapıldığını, şirket Ana Sözleşmemize aykırı olmayan ilkelerin uygulamaya konulduğunu bundan sonra da çalışmalara devam edileceğini beyan ederiz.

 

BÖLÜM I -  PAY SAHİPLERİ

 

1- PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

1.1- Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur.

 

Birim Başkanı: Hasan Ali DOĞAN

Mimar Sinan Caddesi Miralay İş Hanı Kat:2/77 ISPARTA

0246 – 232 60 44 Email: aksue@aksuenerji.com.tr

 

Birim Personeli:  Esin AKKAYA

Mimar Sinan Caddesi Miralay İş Hanı Kat:2/77 ISPARTA

0246 – 232 60 44 Email: aksue@aksuenerji.com.tr

1.2-

a) Şirketimiz   hisseleri  hamiline  yazılı olmasına karşın, A gurubu (İmtiyazlı) pay sahibi ortaklarımızın pay   bilgileri ve adresleri  yıl içerisinde yapılan Genel Kurul Hazirun Cetveli ve Temettü dağıtımına göre güncellenmektedir.

b) Dönem içerisinde, pay sahiplerinin şirketten yazılı bilgi talepleri olmamıştır.

c) Genel Kurulumuz  yürürlükteki mevzuata ve esas sözleşmemize göre yasal süresi içerisinde yapılmakta ve birim bu esaslar içerisinde çalışmaktadır.

d) Genel Kurul Toplantısında  ortaklarımızın  bilgisine  sunulmak üzere; yıllık faaliyetlerimizi ve gelir gider  tablolarını içeren bir rapor hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu dışında da toplantıda ortaklarımız bilgilendirilmektedir.

e) Kamuyu  aydınlatma  adına  her türlü çalışma yapılmakta ve  ilgili yerlere zamanında bildirilmektedir.

 

2- PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

 

2.1- Dönem içerisinde pay sahiplerinin şirketten bilgi talepleri olmamıştır.

2.2- Duyuru  aracı  olarak  elektronik  ortam 2005 Aralık ayında hizmete giren web sitemiz ile kullanılmaya başlanmıştır.

2.3- Ana Sözleşmemizde  Özel Denetçi  atanması talebi  bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde Özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

 

3- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN 2010 YILI GENEL KURUL BİLGİLERİ :

3.1- Şirketimiz  Genel Kurul çağrısını T.T.K’nun ilgili hükümleri gereğince yerine getirmektedir.

3.2- Mali  tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddelerini içeren Faaliyet Raporumuz; Genel Kurul Toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirket merkez büromuzda pay sahiplerinin incelemesine ve bilgilerine sunulmaktadır.

3.3-Dönem içerisinde;

-       24.01.2011 tarihinde Ana sözleşme değişikliği ile ilgili Olağanüstü Genel Kurulu yapılmış, genel kurul gerek ana sözleşmede gerekse kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerineyapılamamış, yeni bir çağrı yapılarak ikinci bir toplantı yapılmıştır.

 - 24.01.2011 tarihli toplantıda çoğunluğun sağlanamamasından dolayı yasal süreler içerisinde tekrar çağrı yapılmış ve 12.02.2011 tarihinde Olağanüstü genel kurul toplanmıştır.

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı;  Şirketin 8.352.000.-TL’sı olan sermayesi; 144.000.-TL A Grubu, 8.208.000.-TL B Grubu olmak üzere Toplam sermayesine tekabül eden 835.200.000 adet paydan oluşmaktadır.

 

Olağanüstü Genel Kurul; 144.000.-TL’sı sermayesine tekabül eden 14.400.000 adet A Grubu paydan 21.725,400 TL/KR sermayeye karşılık 2.172.540 adet payın  asaleten, 44.153,000 TL/KR sermayeye karşılık 4.415.300 adet payın vekaleten, 18.182,680 TL/KR sermayeye karşılık 1.818,268 intifalı olmak üzere toplam  84.061,080.-TL/KR Sermayeye karşılık 8.406,108 adet payın,

 

8.208.000.-TL’sı sermayesine tekabül eden 820.800.000 adet B Grubu paydan 800.783,600.-TL/KR sermayeye karşılık 80.078,360 adet payın asaleten, 2.020.528,400.-TL/KR sermayeye karşılık 202.052.840 adet payın vekaleten, 1.617.349,000.-TL/KR sermayeye karşılık 161.734.900 adet payın intifalı olmak üzere Toplam 4.438.661,000.-TL/KR sermayeye karşılık  443.866.100 adet payın,

 

Toplam 4.522.722,080.-TL/KR sermayeye tekabül eden 452.272.208 adet payın(%54,15) toplantıda temsiliyle yapılmıştır.

 

- Dönem içerisinde 14.05.2011 tarihinde 2010 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.   

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı; 8.352.000.-TL’sı olan sermayesi; 144.000.-TL A Grubu, 8.208.000.-TL B Grubu olmak üzere Toplam sermayesine tekabül eden 8.352.000 adet paydan oluşmaktadır.

 

Genel Kurul; 144.000.-TL’sı sermayesine tekabül eden 144.000 adet A Grubu paydan 14.439,800.- TL/KR sermayeye karşılık 14.439.800 adet payın  asaleten, 47.015,400.- TL/KR sermayeye karşılık 47.015.400 adet payın vekaleten, 2.389,600.- TL/KR sermayeye karşılık 2.389.600 adet payın intifalı olmak üzere toplam  63.844,800.-TL/KR Sermayeye karşılık 63.844.800 adet payın,

 

8.208.000.-TL’sı sermayesine tekabül eden 820.800.000 adet B Grubu paydan 329.577,600 -TL/KR sermayeye karşılık 329.577.600 adet payın asaleten, 2.073.823,600.-TL/KR sermayeye karşılık 2.073.823.600 adet payın vekaleten, 72.100,800.- TL/KR sermayeye karşılık 72.100.800 adet payın intifalı olmak üzere Toplam 2.475.502,000.-TL/KR sermayeye karşılık  2.475.502.000 adet payın,

 

Toplam 2.539.386,800.-TL/KR sermayeye tekabül eden 2.539.386.800 adet payın(%30,40) temsiliyle gerçekleştirilmiştir.

 

3.4- Hisse  senetlerimizin  tamamı  hamiline yazılıdır. Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını  kullanmışlardır.  Sorulan  sorulara  Divan  Başkanlığı  tarafından  tatmin   edici cevaplar verilmiştir.

3.5- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak maaş ödemesi Olağan Genel Kurul gündemine alınarak pay sahiplerine görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilmektedir.

3.6- Genel   Kurul    Toplantılarında    pay   sahipleri   tarafından   öneri    verilmemiştir. 

3.7-Genel Kurulumuz Şirket Sosyal Tesislerinde yapıldığı yıllarda katılımın kolaylaştırılması amacıyla Genel Kurul Toplantı Salonumuza ortaklarımız için otobüs kaldırılmaktadır.

3.8- Genel Kurul Tutanaklarımız Şirket Merkez Büromuzda (Mimar Sinan Caddesi Miralay İş Hanı Kat:2/77 ISPARTA) sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

 

4- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

4.1-  Şirketimizde   mevcut  A  ve  B  grubu olmak üzere 2 grup hisse senedi bulunmaktadır. A Grubu (Kurucu) hisse senetleri oy kullanmada imtiyazlı hisse senetleridir.

4.2- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A Grubu Hamiline yazılı hisse sahibi ortakların belirleyeceği  adaylar  arasından  seçilir. Yönetim   Kurulu  üyeliğine  seçilecek üyenin A Grubu hamiline yazılı hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilmesi şarttır.

 

A Grubu  hisse  sahibi   ortakların  veya  vekillerinin  her  hisse  senedi için 100 oy hakkı    vardır. B Grubu  hisse  senetlerine sahip ortakların veya vekillerinin ise her   hisse  senedi için 1 oy hakkı  vardır.

4.3- Genel Kurulumuzda yapılacak oylamanın şekli; başkan tarafından ortaklarımızın onayına sunulur. Oy kullanımı pay sahiplerinin belirlediği şekilde yapılır.

 

4.4- Şirketimiz  Borsada işlem gördüğünden, birikimli oy yöntemini uygulamamaktadır.

 

5- KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE KÂR DAĞITIM ZAMANI

Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2006/3 haftalık bülteninde yayımlanan 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararında yine 2007/3 haftalık bülteninde yayımlanan 18.01.2007 tarih ve 2/57sayılı kararında  belirlenen esaslar kapsamında şirketimizin kâr dağıtım politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiş; 29 Mayıs 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

Kâr Payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu Kâr Dağıtım teklifleri;

 

1-  “Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr,varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Yedek Akçe:

a- % 5’ı kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü:

b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c- Kalan Kârın % 10 A Grubu hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklara,

%3’ü idare meclisi üyelerine ve murakıplara,% 2 side memur ve müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır.

İkinci Temettü:

d- Safi Kârdan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e- Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5’I oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda  biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına,ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile,memur,müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.”

içerikli Şirketimiz ana sözleşmesinin ,SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI başlıklı 24.maddesine uygun olmasına,

 

2- Paydaşlarımızın düzenli kâr payı elde etmelerini teminen, 2007 ve izleyen yıllarda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut düzenlemeleriyle çelişmemek kaydı ile şirketin misyon ve vizyonunda belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla özellikle 2010 yılına kadar öngörülen yatırım harcamaları ve diğer fon ihtiyaçları dikkate alınarak şirketimiz her yıl dağıtılabilir kârın en az %30’unun nakit ve/veya  bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasına,

3-Yönetim Kurulu, Kâr payı dağıtım politikasını, şirketin finansal performansı, şirketin devamlılığı ve kârlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerini, sektörel ve ekonomik koşulları dikkate alarak, isterse  her yıl yeniden gözden geçirilebilecek olmasına,

4- Kâr dağıtım politikası açıklamasında; Ana sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmadığının da belirtilmesine,

5- Kâr payının ödeme zaman ve şeklini  Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek  Genel Kurula teklif etmesine,

6- Bu kararın 2005 yılına ait olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin  bilgisine sunulması,Yönetim Kurulumuzun 06.04.2006 tarih 306 Nolu kararı ile kabul edilmiştir.

 

 

 

6- PAYLARIN DEVRİ

6.1- Şirket   Esas  Sözleşmesinde  payların  devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır. Şirket hisse senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır.

 

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

 

1- ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1.1- “Bilgilendirme Politikası” Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28/04/2009 tarih 361 sayılı kararı ile onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

Bilgilendirme Politikamız

 

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSU ENERJİ) Yönetim Kurulu, ticari sır niteliğinde ve Şirketin rekabet gücünü engelleyerek zararına neden olabilecek bilgiler hariç olmak üzere, pay ve menfaat sahiplerinin, sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan,

Şirketin yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili olarak düzenli ve güvenilir bilgiye, zamanında, doğru, eksiksiz erişebilmeleri amacıyla bilgilendirme politikası oluşturmuştur. AKSU ENERJİ, kamuyu aydınlatma konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu konuda oteriter kurumlar olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri ile Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne  aykırı davranışlarda bulunmaz.

 

AKSU ENERJİ Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, AKSU ENERJİ Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması ve takibi ile kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Mali ve İdari  İşler Müdürlüğü  görevlendirilmiştir. 

Kamuyu Aydınlatma Araç ve Yöntemleri AKSU ENERJİ ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanmasında, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak aşağıda belirtilen yöntem ve iletişim araçları belirlenmiştir. • Kurumsal internet sitesi, • Faaliyet raporu, • Pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılarla yapılan toplantılar*, • Banka, finans kurumları ve aracı kurumlarla yapılan toplantılar*, • Medya kuruluşları kanalıyla yapılan duyuru ve programlar, • Elektronik veri dağıtım kanalları, • Faks/Elektronik posta gönderileri, • Cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler)

*Toplantılar, yüz yüze olabileceği gibi telefon veya tele-konferans şeklinde de olabilir.

 

Bilgilendirme Politikası Kapsamı

Meşru çıkarlarının zarar görmemesi, Ticari sır kapsamında olmaması ve Şirketin rekabet gücünü engelleyerek zararına neden olabilecek sonuçlar doğurmaması kaydıyla, pay ve menfaat sahiplerinden gelen sorular engeç 30 iş günü içinde cevaplandırılır. Ancak aktif büyüklüğün % 5'ini etkileyebilecek hertürlü finansal ve hukuki durumum gerçekleşmesi veya çok büyük olasılıkla gerçekleşecek olması halinde kamuya açıklama yapılır.Kamuya açıklama, İMKB'ye özel durum açıklama formu gönderilerek ve kurumsal internet sitesinde Yayımlanarak yapılır.

 

Kurumsal İnternet Sitesi

AKSU ENERJİ 'nin kurumsal internet sitesi “www.aksuenerji.com.tr”dir. AKSU ENERJİ, kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında internet sitesini etkin olarak kullanır. Kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkanı sağlanır, internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. AKSU ENERJİ 'nin internet sitesinde Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alması istenen bilgiler bulundurulur, sürekli olarak güncellenir ve internet sitesinin geliştirilmesine ve yayımlanan bilgilerin değiştirilmesini önleyecek güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

  Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler Mali ve İdari  İşler bünyesinde kurulmuştur. Pay sahipleri ile internet üzerinden iletişim  kurmak  amacıyla  info@aksuenerji.com.tr  ve  aksue@aksuenerji.com.tr

Elektronik posta  adresi tanımlanmıştır. Telefon, faks, elektronik posta veya çeşitli şekillerde

AKSU ENERJİ 'ye    yöneltilen  sorular en geç 30 iş günü içerisinde yazılı veya sözlü olarak Mali İşler veya görevlendireceği kişi/kişiler tarafından cevaplandırılır. 

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Periyodik ara dönem ve yıllık  mali tablolar ve faaliyet raporu, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak İMKB'ye bildirilmesine müteakip 15 iş günü içinde kurumsal internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca yıllık mali tablolar, faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. 

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanmış yıllık  faaliyet raporu, olağan genel kurul tarihinden en geç 15 gün önce kurumsal internet sitesinde yayımlanır. 3 Aylık dönemlerde ise Ara Dönem Faaliyet raporu hazırlanır. Ara Dönem Faaliyet Raporunda, Faaliyet Raporunda belirtilen hususlardan ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerine ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu hususlardaki önemli risk ve belirsizliklere yer verilir. Ara Dönem Faaliyet Raporu 3 aylık mali tablolarla beraber kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde yayınlanır. Dileyen pay ve menfaat sahipleri, basılı Ara ve Yıllık faaliyet raporunu, telefonla Mali İşler'den veya info@aksuenerji.com.tr ve aksue@aksu enerji.com.tr elektronik posta adresinden talep edebilirler.

Özel Durum Açıklama Formlarının Kamuya Açıklanması

SPK'nın yayımlamış olduğu Seri VIII, No: 54 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları İMKB'ye gönderildikten sonraki iş günü içinde kurumsal internet sitesindeki “Haberler& Duyurular” menüsü altındaki Kamuyu aydınlatma Platformuna verilen linkten

  http://kap.gov.tr/Yay/Sorgu/SorguBildirimSonuc.aspx?kaynak=slink&sirket ID=842&paketTipi=-2    yayımlanır.

Genel Kurul Toplantılarının Kamuya Açıklanması

Yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, genel kurul tarihinden en geç 15 gün önce kurumsal internet sitesinde toplantının günü, saati, gündem maddesi ve vekalet örneği yayımlanır. 

 

Pay Sahipleri ve Potansiyel Yatırımcılarla Toplantılar

Pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılardan gelen talepler,

üçer aylık dönemlerde periyodik

ve ara dönemlerde talep gelmesi halinde toplantı yaparak

ve/veya elektronik posta ile cevaplandırılır. Ayrıca asgari yılda bir kez olmak üzere Şirketin yurt dışındaki yatırımcılara tanıtımını gerçekleştirmek ve Şirketin stratejik ve finansal

durumuyla ilgili bilgi vermek amacıyla Road Show yapılabilir. Ancak aktarılacak bilgiler daha önceden kamuya açıklanmış bilgilerden farklı olamaz, bir başka deyişle kamuya açıklanmış bilgi olması gerekir. 

 

Banka, Finans Kurumları ve Aracı Kurumlarla Yapılan Toplantılar

Banka ve finans kurumları ile aracı kurumlardan gelen sözlü

veya yazılı talepler, üçer aylık dönemlerde periyodik ve ara dönemlerde talep gelmesi halinde toplantı yaparak ve/veya elektronik posta ile cevaplandırılır. Şirketin finansal durumu,

stratejik ve finansal hedefleri hakkında, aracı kurumlar üzerinden pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar bilgilendirilmeye çalışılır. Ancak aktarılacak bilgiler daha önceden kamuya açıklanmış bilgilerden farklı olamaz, bir başka deyişle kamuya açıklanmış bilgi olması gerekir. 

Medya Kuruluşları Kanalıyla Yapılan Duyuru, Söyleyişi, vb.

Şirketin finansal durumu, stratejik ve finansal hedefleri hakkında, medya kuruluşları aracılığıyla pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar bilgilendirilmeye çalışılır. Medya kuruluşları ile iletişim Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile yürütülür. Medya Kuruluşlarından gelen röportaj talepleri, Yönetim Kurulu Başkanının veya görevlendireceği kişi tarafından yerine getirilir. Ancak röportaj'da aktarılacak bilgiler daha önceden kamuya açıklanmış bilgilerden farklı olamaz, bir başka deyişle kamuya açıklanmış bilgi olması gerekir. 

 

Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri

 AKSU ENERJİ, sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya işlem hacimlerinde olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan dalgalanmalar olduğunda ilgili borsanın talebi üzerine derhal kamuya açıklama yapar. Bu açıklamada, kamuya henüz açıklanmamış özel durumların olup olmadığı belirtilir ve varsa açıklanmamış tüm özel durumlara yer verilir. SPK Seri VIII,NO:54 Tebliğin 15 inci maddesi hükmü saklıdır.

 

Haber veya söylentilerin Doğrulanması

AKSU ENERJİ hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, AKSU ENERJİ temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde AKSU ENERJİ tarafından bir açıklama yapılır. Söz konusu açıklama yükümlülüğü Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin  yerine getirilir.

 

İçsel Bilgilere erişimi olanların listesi

AKSU ENERJİ ya da AKSU ENERJİ nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, iş akdi ile veya başka şekilde kendilerine bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesini hazırlanır ve bu listede değişiklik olduğunda güncellenir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi ve listede yapılan güncellemeler talep üzerine Kurula ve ilgili borsaya gönderilir. Mkk 556 Nolu mektup ve 429 duyuru  ile yayınlanan İçsel bilgilere erişim yetkisi bulunan kişilerin  listesi  29/08/2011 tarihinde KAP’ a ulaştırılmıştır.

 

İçsel Bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi

(1) AKSU ENERJİ, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve ortaklığın bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir.

(2) İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, AKSU ENERJİ sözü edilen içsel bilgileri bu Tebliğde yazılı olan esaslara uygun şekilde, kamuya açıklar. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir

(3) AKSU ENERJİ açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda AKSU ENERJİ;

a. Görevlerinin ifası nedeniyle içsel bilgiye gerek duyanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeleri yapar,

b. Bu bilgilere erişimi olan kişilerin bunlarla ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri alır,

c. İçsel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde, gizliliği korunamayan içsel bilgilerin SPK Seri VIII No:54 Tebliğin dördüncü bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde kamuya açıklanmasını sağlayacak önlemleri alır.

(3) AKSU ENERJİ, içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar verdiğinde, ertelenen bilgiyi, ertelemenin AKSU ENERJİ, yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirleri alındığını yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlar.

Geleceğe Yönelik Açıklamalar

AKSU ENERJİ, bilgilendirme politikası dahilinde, gerek görmesi halinde geleceğe yönelik olarak beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik olarak yapılacak bilgilendirme Yönetim Kurulu'nun onayı dahilinde ve sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından açıklama yapılır. Kamuya açıklanacak geleceğe yönelik beklentilerin hangi temellere ve gerekçelere dayanılarak yapıldığı da istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgilerin abartılı unsurlar içermemesi, yanıltıcı olmaması sağlanır ve mutlaka Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. Bağımsız denetim kuruluşunca yapılacak uygunluk denetimi ve kamuya duyurulması ile geleceğe yönelik bilgilerin açıklanması uluslararası standartlar ile uyumlu olmasına özen gösterilir. Geleceğe yönelik olarak yapılan açıklamalara ilişkin olarak bu tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır.

 

İdari Sorumluluğu bulunan kişilerin Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin işlemlerin  Açıklanması

(1) Sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, AKSU ENERJİ içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir.

(2) Sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler hesabına yapılan işlemlerin toplam miktarı son on iki ay içinde SPK tebliğlerinde belirlenen tutara ulaşmadıkça bildirimde bulunulmaz. İşlemlerin toplam miktarı idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler toplanarak hesaplanır.

Kamuya açıklama yapma yetkili kişiler, AKSU adına konferanslarda, panellerde, oturumlarda, söyleyişiler de ve benzer toplantılarda konuşma yapabilirler. Ancak konuşmada aktarılacak bilgiler daha önceden kamuya açıklanmış bilgilerden farklı olamaz, bir başka deyişle kamuya açıklanmış bilgi olması gerekir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), SPK – İMKB – TÜBİTAK Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma

Enstitüsü (BİLTEN) ortak çalışmaları halen test aşaması devam ettiğinden İMKB'ye posta veya faks ile gönderilen mali tablo, özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler oteriter kurum tarafından yapılan düzenleme çercevesinde günlük bültende yayımlanmasını müteakip ilk iş günü KAP'a elektronik ortamda gönderilmektedir. KAP projesinin devreye alınması ile birlikte daha önceden kağıt ortamında iletilen yukarıda belirtilen belge ve bilgiler gönderilmeyeceğinden, söz konusu belge ve bilgiler elektronik ortamda yetkili kişiler tarafından imzalanır ve gönderilir. 

Yetkili kişiler tarafından yazılı olarak yapılan bildirim, açıklama ve benzer duyurular, Şirket kaşesi altında atacakları çift imza ile geçerli olur. 

Bilgilendirme Konusunda Yetkili Kişiler Şirkete   yönelik  olarak  gelen  her  tür soru  ve açıklama ile AKSU ENERJİ 'nin yönetimi, faaliyetleri, finansal verileri ve sektör hakkında bilgilendirme; - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, - Mali ve İdari işler Müdürü, tarafından yerine getirilir. Bu   kişiler   dışında,  özel   görevlendirme   verilmedikçe,  diğer   çalışanlar   soru   taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.

 

 

2- ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

 

2.1- Yıl içerisinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na  yapılan Özel Durum Açıklamalarınahttp://www.kap.gov.tr/yay/Sorgu/SorguBildirimSonuc.aspx?kaynak=slink&sirketID=842&paketTipi=-2

adresinden ulaşılabilir.

 

2.2- Zamanında yapılmayan bir Özel Durum Açıklaması olmayıp dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize uygulanan bir yaptırım da bulunmamaktadır.

 

2.3- Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 24/122009 tarih ve 37/1147 sayılı Kurul kararı gereği 31/12/2009 tarihinden itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)Geçiş dönemi sonlandırılarak tüm bildirimler 01.01.2010 tarihinden itibaren Kamuyu aydınlatma Platformu İşletim müdürlüğünün 20.12.2009 tarih ve317 sayılı genelge ekinde belirtilen esaslar çerçevesinde sadece KAP’a gönderilmeye başlanmıştır.

Kamuyu Aydınlatma Platformu internet yayın sitesinden şirketimize ait bilgilere aşağıdaki adresten  ulaşılabilmektedir.

 

http://www.kap.gov.tr/yay/Sirket/Sirket.aspx?sirketId=842&btnAra=Git

 

3- ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

 

3.1- 2005 yılında www.aksuenerji.com.tr  adı altında web sayfamız tescil edilerek satın alınmış olup,  tasarımı tamamlanarak 2005 yılı Aralık ayında hizmete girmiştir. 2011 yılı sonu itibariyle aktifliği devam etmektedir.

3.2- İnternet adresimiz kolay bulunabilir ve anlaşılır olup,Web sayfamızda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.Bölüm Madde 1.11.5, 1.11.6 ve 1.11.7 de sayılan bilgilere yer verilmiştir.

 

4- GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/ SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

 

4.1- Şirketimizin hisse senetleri hamiline yazılı olduğundan, son yapılan Genel Kurul Hazirun Cetveline göre %5’i geçen Tüzel kişi pay sahipleri %7,82 ile Nurol İnternational BV ve %6,62 ile Göltaş Göller Bölgesi Çimento San.A.Ş.’dir. %5’i geçen gerçek kişi bulunmamaktadır.

 

4.2- 2005 Aralık ayında faaliyete geçen web sitemizde ortaklık yapısı ve Hazirun Cetveline ilişkin güncel bilgiler yayımlanmaktadır.

 

5-FAALİYET RAPORU

5.1- Yıllık Faaliyet Raporumuz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıları içerecek şekilde hazırlanmaktadır.Faaliyet Raporumuzda şirketin;

 • Faaliyet konusu,
 • Sektör içerisindeki yeri,
 • Organizasyon şeması,
 • Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, şirket dışında yürüttükleri görevler, yapılan ödemeler,
 • Sermaye ve ortaklık yapısı,
 • Kâr dağıtım politikası,
 • Dava ve icra dosyalarına ait rapor,
 • Hisse senedimizin İMKB son işlem günündeki durumu,
 • Rapor yılı denetim faaliyetleri ve Denetim kuruluşu hakkında bilgi,
 • Yatırımlar ve yatırımlarla ilgili dönem içerisinde ki gelişmeler,
 • Dönem içerisindeki üretimimiz ve geriye dönük 2 yıllık üretimimiz hakkında tablo ve grafik destekli bilgiler, Brüt satış hasılatımız,
 • Finansal yapıya ilişkin bilgiler,
 • Mali Tablolar,
 • İdari Faaliyetler, Personele sağlanan hak ve menfaatler,
 • S.P.K. Seri:XI No:29 nolu Tebliğinin 3. Bölümünün 9. Maddesi gereği Sorumluluk  Beyanı,
 • Denetçiler Rapor Özeti,
 • Bağımsız Denetim Raporu ve ayrıca
 • Rapor yılı içerisindeki güncel önemli olaylar ve gelişmeler, yer almaktadır.

 

6-BAĞIMSIZ DENETİMİN İŞLEVİ

6.1- Yönetim Kurulumuzun 17.03.2011 tarih 399 nolu kararı ile 2011 yılı Mali Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporunu hazırlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu, Denetimden Sorumlu Komite üyelerimizin de görüşleri doğrultusunda MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli  Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. Bağımsız Dış Denetim Raporu içinMGI Bağımsız Denetim ve Yeminli  Mali Müşavirlik A.Ş. ile 31 Aralık 2011 ve 30 Haziran 2011 dönemlerini kapsayan, 21.03.2011 tarihinde 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. 14.05.2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda da onaylanmıştır.

 

S.P.K Seri XI, NO:29 sayılı Tebliğine göre; 30 Haziran 2011 Ara hesap dönemine ait, 22  Ağustos  2011 tarihli Finansal Tablolar ve Olumlu Görüş belirten Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu, 16 Mart 2011 tarihli 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine ait Finansal Tablolar ve olumlu görüş belirten Bağımsız Denetim Raporu hazırlanmıştır.

 

7- İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN  

    KİŞİLERİN KAMUYA    DUYURULMASI

 

7.1- Bu konu ile ilgili bir talep olmadığından,bu güne kadar kamuya duyurulmamıştır. Ancak Faaliyet Raporumuzun başında Dönem İçinde Görev alan, Stratejik Bilgiye Ulaşabilen, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Denetim Komitesi ve imza yetkisine sahip idareciler hakkında bilgiler verilmiştir.

 

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

 

1- MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

1.1- Şirket Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda yerel ve ulusal gazetelerde ilan verilmek suretiyle, gerekli görülürse A Grubu İmtiyazlı ortaklara mektup yazılmak suretiyle, diğer konularda kamuya açıklama gereği duyulduğunda yasa gereği İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na Özel Durum Açıklaması yapılarak bilgilendirilmektedir.

 

2- MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

2.1- Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Zira duruma Ana Sözleşmemiz uygun değildir.

 

3-ŞİRKET MALVARLIĞININ KORUNMASI

3.1- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin menfaat sahiplerini zarara uğratacak, malvarlığının azalmasına yol açacak tasarrufları bulunmamaktadır.

 

4- İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

4.1- Şirketimizin insan kaynakları hareketliliği çok fazla değildir. İhtiyaç duyulduğunda ilgili bölümün idarecisinin de görüşü alınarak Yönetim Kurulu’nca atama yapılmaktadır.

 

4.2- İki bölüme ayrılmış olan şirketimiz idari yapısında merkez büroda Mali ve İdari İşler Müdürü Hasan Ali DOĞAN, Santral binamızda ise İşletme Müdürü - Elektrik Mühendisi Mustafa TUTAR sorumludurlar. Bu güne kadar çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusu da dahil hiçbir şikayet olmamıştır.

 

5- MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

5.1- Şirketimizin üretmiş olduğu Elektrik Enerjisinin pazarlaması YİD Modeli kapsamında imzalanmış olan İmtiyaz Sözleşmesi gereği görevli şirket TETAŞ’a (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.)  yapılmaktadır.

 

 

6- SOSYAL SORUMLULUK

6.1- Şirketimizin çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik daha önceki yıllarda maddi katkıları olmuştur. Özellikle bazı kamu yararına çalışan Dernek ve Vakıflara bağış yapılmış, ilgili dönem Genel Kurulunda da ortaklar bilgilendirilmiştir.

   

    6.2- 10.06.2011 tarih ve 404 sayılı Y.Kurulu Kararı ile ; Eğitime %100 destek kampanyası çerçevesinde SDÜ.Hukuk Fakultesi Bina İnşaatı Mali Destek Toplama Komitesi’ne makbuz karşılığında 25.000 (Yirmibeşbin)TL bağış yapılmıştır

 

6.3- Elektrik Enerjisi üretimi yapıldığından çevreye bir zarar verilmemiş dolayısıyla şirket aleyhine de dava açılmamıştır.

 

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

1- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

 

1.1-  Yönetim Kurulu Başkanı                          Ali İhsan BEYHAN

       Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                     İ.Atilla SÜLDÜR

       Yönetim Kurulu Üyesi                                Doğan KIMILLI

       Yönetim Kurulu Üyesi                                Yılmaz KASAP

       Yönetim Kurulu Üyesi                                H.Hüseyin UYSAL

       Yönetim Kurulu Üyesi                                S.Sami ŞAHLAN

   ( S.S.Şahlan 10 Nisan 2011 tarihinde vefat etmiştir.)

 

1.2- Şirketimizde Genel Müdürlük bulunmamaktadır.

1.3- Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri A Grubu pay sahibi ortaklar içerisinden seçilmektedir. Bu sebeple şirketimiz Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.4- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev ve görevler alması belli kurallarla sınırlandırılmamıştır.

 

2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

 

2.1- Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklerle ilgili bir madde şirket Esas Sözleşmesinde yer almamaktadır. Ancak, Yönetim Kurulu Üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4. Bölümün 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5. Maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

 

3- ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

3.1- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik hedefleri şirket Yönetim Kurulunca belirlenmemiş olup, kamuya açıklanmamıştır.

 

4- RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

4.1- Yönetim Kurulunca bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması bu güne kadar ihtiyaç duyulmadığından oluşturulmamıştır.

 

5-  YÖNETİM KURULU İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

5.1- Yönetim Kurulu Üyeleri Yetki ve Sorumluluklarına şirket Ana Sözleşmesinin 12. Maddesinde açıkça yer verilmiştir.

yapıldığından Esas Sözleşmenin 24. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine %3 Temettü ödemesi aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde  yapılmıştır.

 

 

 

 

5.2- Şirket yöneticilerinin sorumlulukları ise Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından belirlenir.

 

6- YÖNETİM KURULU FAALİYET ESASLARI

 

 

ADI

SOYADI

GÖREVİ

2010 KÂR PAYI NET

A.İHSAN

BEYHAN

YÖN.KUR.BAŞK.

5.858,00

İ.ATİLLA

SÜLDÜR

BAŞK.VEK.

5.858,00

YILMAZ

KASAP

ÜYE

5.858,00

HASAN HÜSEYİN

UYSAL

ÜYE

5.858,01

DOĞAN

KIMILLI

ÜYE

5.858,01

SÜLEYMAN SAMİ

ŞAHLAN

ÜYE

5.858,01

GÜNAY

TUTAR

MURAKIP

5.858,01

ÖMER

ÇİVRİL

MURAKIP

5.858,01

 

 

TOPLAM

46.864,05

 

 

 

 

BRÜT TEMETTÜ

55.134,18

 

 

VERGİ MATRAHI

 

                                      TL.-

55.134,18

VERGİ %15

 

0,15

8.270,13

NET ÖDEME

 

 

46.864,05

 

6.1- Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu dönemiçerisinde 19 defa toplanmış,( Karar No:356-372) yapılan toplantılara katılım Genellikle tam olmuştur.

 

6.2- Yönetim Kurulu üyeleri telefonla bilgilendirilerek toplantıya davet edilmektedir. Dönem içerisinde yapılan toplantılarımızda ki bütün gündem maddeleri  Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

 

7.1- Her dönem Genel Kurulunda T.T.K.’nun 334. (Şirketle Muamele yapmak yasağı), 335. (Rekabet Yasağı) nolu maddelerinde anılan yetkilerin Yönetim Kuruluna verilmesi hususunda karar alınmaktadır. Dönem içerisinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesi şirket konusuna giren bir ticari muamele ve rekabet yapmamıştır.

 

8- ETİK KURALLAR

 

8.1- Yönetim Kurulumuz tarafından şirket ve çalışanları için genel kabul görmüş etik kurallar geçerli olup, şirket çalışanları bu konuda bilgilendirilmiştir.

 

9- YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE  BAĞIMSIZLIĞI

 

9.1- Yönetim Kurulumuzun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerinden İ.Atilla SÜLDÜR ve Ömer ÇİVRİL Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmıştır.

 

9.2- Bu Komite yanında Kurumsal Yönetim Komitesi ve başkaca komiteler ihtiyaç duyulduğunda görevleri, yetkileri, faaliyetleri ve takip edecekleri prosedürler belirtilerek ataması yapılacaktır.

 

9.3- Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz Yönetim Kurulu Üyesi olup, başkaca bir komitede görevli değildir. Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, İcrada görevli/görevli olmayan üye ayrımı Esas Sözleşmemiz gereği yoktur.

 

 

10- YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

 

 

10.1- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Ana Sözleşmemizin 13. Maddesinde belirtilen şekliyle maaş ödemesi yapılır. Performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.