0 (246) 232 60 44
USD: 32.2264   EUR: 35.0538

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“IMKB”) düzenlemelerine ve Şirketimizin Yönetim Kurulu’nca onaylanan Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporuna Uyumlu bir şekilde ve etkin iletişim politikası amaçlanarak hazırlanmıştır.

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. (“AKSU ENERJİ”), kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin tüm uygulamaları, Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı gözetiminde gerçekleştirir.

Şirketimizin bilgilendirme politikası, Aksu Enerji Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst düzey yöneticileri ve diğer çalışanlar tarafından bilinen Şirketimiz faaliyetleri ilgili bilgiler, Şirket’e ait her türlü bilgi, belge ve elektronik kayıt ve veriden oluşan “şirket sırrı” ve “ticari sır” dışındaki ve yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Bilgilendirme politikası ile şirketimizin gerçekleşmiş olan geçmiş performansı, gelecek ile ilgili plan ve beklentileri, strateji, hedef ve vizyonu ile ilgili gelişmelerin kamu, pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahiplerine doğru, anlaşılabilir, eşit, şeffaf ve eksiksiz olarak, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermesinde yardımcı olacak şekilde açıklanmasını amaçlamaktadır.

Aksu Enerji bilgilendirme politikası çerçevesinde kamunun aydınlatılması amacıyla kullanılan yöntemler aşağıda açıklanmıştır.

Özel Durum Açıklamaları:

SPK’nın yayımlamış olduğu Seri VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ile belirtilen özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları İMKB’ye gönderildikten sonraki iş günü içerisinde Kurumsal internet sitesindeki “Haberler – Duyurular” menüsü altındaki Kamuyu Aydınlatma platformuna verilen linkten yayımlanır.

İçsel bilgiye sahip şirket çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP’a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilidirler.

Genel ilke olarak Aksu Enerji nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişiler ile paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilgilerin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğini sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Tebliğ Çerçevesinde şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve kamunun yanıltılmamasına yol açmaması için içsel bilgilerin kamuya açıklanması ertelenebilir. Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayacak önlemler alınır ve erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır. Bu kapsamda “Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi” güncellenir.

Aksu Enerji hakkında basın, medya ve veri yayın kanallarında çıkan haberler takip edilir. Yatırımcıların yatırım kararını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları ve kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha özel durum açıklaması, İzah name, sirküler, kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde bir açıklama yapılır.

 

Genel Kurul Toplantılarının Kamuya Açıklanması

Yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, Genel Kurul tarihinden en geç 21 gün önce kurumsal internet sitesinde toplantının günü, saati, gündem maddesi ve vekâlet örneği yayımlanır.

 

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi Mali ve İdari İşler bünyesinde kurulmuştur. Pay sahipleri ile internet üzerinden iletişim kurmak amacıyla info@aksuenerji.com.tr ve aksue@aksuenerji.com.tr elektronik posta adresleri tanımlanmıştır. Telefon, Fax, elektronik posta veya çeşitli şekillerde AKSU Enerji’ye yöneltilen sorular en geç 30 iş günü içerisinde yazılı ve ya sözlü olarak Yönetim Kurulu Başkanının görevlendireceği kişi/kişiler tarafından cevaplanır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İdari sorumluluğu bulunanlar listesinde Aksu Enerji yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak şirket içsel bilgilerine düzenli erişen, ticari hedeflerini etkileyen idari karar verme yetkisine sahip olan kişiler yer alır.

Aksu Enerjinin idari sorumluluğu bulunan kişiler listesi Yıllık Faaliyet raporunda yer almakta olup, içsel bilgilere erişimi olanlar listesi ise tebliğde belirtildiği şekilde oluşturularak saklanmaktadır.

İdari Sorumluluğu bulunan kişilerin Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin işlemlerinin açıklanması

  • Sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, Aksu Enerji içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir.
  • Sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler hesabına yapılan işlemlerin toplam miktarı on on iki ay içerisinde SPK Tebliğlerinde belirtilen tutara ulaşmadıkça bildirimde bulunmaz. İşlemlerin toplam miktarı idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler toplanarak hesaplanır.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Mali tablo ve raporlar, SPK Düzenlemeleri, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanır, bağımsız ve ya sınırlı denetimden geçirilerek, Süresi içerisinde KAP’a gönderilmek suretiyle kamuya açıklanır. KAP ‘ta yayınlanmasının ardından mali tablolara şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporu

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmış, yıllık faaliyet raporu, yasal süresi içerisinde KAP’ta yayınlanmasının ardından olağan genel kurul tarihinden en geç 21 gün önce kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

3 Aylık ara dönemlerde ise ara dönem faaliyet raporları hazırlanır. Ara dönem Faaliyet Raporunda, faaliyet raporunda belirtilen hususlardan ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerine ve Hesap döneminin geri kalan kısmı için bu hususlardaki önemli risk ve belirsizliklere yer verilir. Ara dönem faaliyet raporu yasal süresi içerisinde KAP ’ta yayınlanarak kamuya açıklanmasının ardından Şirketimizin internet sitesinde yayınlanır. Pay sahipleri, Menfaat sahipleri ve üçüncü kişiler Şirketimizin faaliyet raporunu internet sitemizin ilgili bölümlerinden takip edebilirler.

Kurumsal İnternet Sitesi

AKSU Enerji’nin kurumsal internet sitesi www.aksuenerji.com.tr dir. AKSU ENERJİ, kamunun aydınlatılasında ve şeffaflığın sağlanmasında internet sitesini etkin olarak kullanır. Kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkanı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. AKSU Enerji’nin internet sitesinde Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alması istenen bilgiler bulundurulur. Sürekli olarak güncellenir ve internet sitesinin geliştirilmesine ve yayımlanan bilgilerin değiştirilmesini önleyecek güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir. Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

Ortaklık Haklarının Kullanımına ilişkin Açıklamalar

Sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında İzah name ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirmeleri sağlanır.

Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında Şirketin internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimini kolaylaştırır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketimize ilişkin Genel Kurul, Sermaye artırımı ve temettü ödemelerine ilişkin duyurular Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla yapılmaktadır. Ayrıca mevzuat gereğince, yıllık mali tablolar ve raporlar olağan genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Genel Kurul yapılmasına bağlı olmaksızın, bu ilan en geç yıllık hesap döneminin bitimini izleyen altıncı ayın sonunda yapılır.

 

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE , ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE DİĞER PERSONELE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Ücret Politikası

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri, her yıl yapılacak olağan genel kurul toplantı gündemine ayrı bir madde konularak, Genel Kurulca belirlenir. Üst düzey yöneticiler ile idari ve teknik personellerin ücretleri ise, performansa dayalı ücretlendirme ve ödüllendirme politikalarıyla, çalışanların yüksek performanslarını sürdürme arzularını pekiştirmeyi hedeflemektedir.

Ücret sisteminin temelini iş kademelendirme alt yapısı oluşturmaktadır. Şirket bünyesindeki görevler için, yapılan işin büyüklüğü  göz önünde bulundurularak iş kademeleri belirlenmekte, piyasa araştırmaları ve iç analizler sonucunda bu kademeler için ideal ücret seviyeleri oluşturulmaktadır.  Bu sistem ile; şirket içerisinde adil, bir ücretlendirme yapabilme imkanı sağlanmaktadır.

 

Kâr’dan Pay

Şirket esas sözleşmesi gereği  1 nci Temettü dağıtıldıktan sonra kalan Kâr’dan Yüzde üçü idare meclisi üyelerine, Yüzde ikisi de memur, müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır.

Ücret Dışı İmkanlar

İşe başlayan Personelimiz SGK Kapsamında sosyal güvenceye sahip olup, deneme süresi sonunda grup emeklilik sigortası kapsamına alınır.

Üretim personelimizin ve bekçilerimizin ulaşımı, Şirketimize ait servis aracı ile sağlanır.

Personelin motivasyonunu arttırmak ve kurumsal iletişimi güçlendirmek için çeşitli sosyal kültürel aktiviteler düzenlenir.

 

Çalışma saatleri

Şirket’te beyaz yaka çalışanlarımızın haftalık çalışma süresi 45 saattir. Çalışma saatleri hafta içi (Pazartesi – Cuma) olmak üzere 08:00 – 18:00 arasındadır. Üretim tesisimizde üretim programlarına bağlı olarak vardiyalı çalışma sistemi uygulanmaktadır.

 

 

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

2012 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

 

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri, Esas Sözleşme hükümleri uyarınca kâr dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin hususlar, Ana sözleşmemizin 24. Maddesinde detaylı olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak temettünün, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak pay sahiplerine dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Genel Kurul, Sözleşmemizin 24. Maddesine istinaden yıllık bilançoda görülen safi (net) kârdan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra birinci tertip yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kârın %10’u A grubu hamiline yazılı pay sahibi ortaklara, %3’ü idare meclisi üyelerine ve murakıplarına, %2 side memur, müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır. Umumi heyet safi kârdan kalan kısmı kısmen ve ya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr Dağıtım Politikasının, uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleşmesini sağlayacak şekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu Politika ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar, gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu Tarafından gözden geçirilecektir.