0 (246) 232 60 44
USD: 32.5624   EUR: 34.7704

Ana Sözleşme

  • DCIM100MEDIADJI_0017.JPG
  • DCIM100MEDIADJI_0017.JPG

AKSU ENERJİ ve TİC. A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ  (1)

Madde 1– Bu esas sözleşmede imzaları bulunan pay sahiplerine aşağıdaki maddelerde gösterildiği gibi grup ve ihracı kararlaştırılan paylara sahip olanlar arasında yürürlükteki kanunlar ve bu esas sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

 

KURUCULAR (2)

 

Madde 2– Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi kuruluşu 18.11.1985 tarihinde tescil ve 21.11.1985 tarihinde 1391 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

 

ŞİRKETİN ÜNVANI

 

Madde 3– Şirketin adı “AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir.

 

AMAÇ VE KONU(3)

 

Madde 4– Şirketin başlıca konuları aşağıda gösterilmiştir.

  • Şirket, elektrik enerjisi üretimi için tesis kurulması, işletmeye alınması veya hazır tesis satın alınması, kiralanması, üretilen elektrik   enerjisinin müşterilere satışı ile iştigal eder.
  • Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yeraltı kaynaklarını gerekli izinleri almak şartıyla arama,  çıkarma çalışmalarını yapabilir, satın alabilir,   satabilir,   kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir.  Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir.

 

Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

 

1-  Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

 

2- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek,ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

3-   Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

 

4-  Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut Kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili  makine,  yedek parça,  teçhizat ve tesisatı  üretmek,   almak,   satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

 

5-  Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı  sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

 

6- SPKn’nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

 

7- SPKn’nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir:

a)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

b)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman    kiralamak,  satın almak ve satmak,

c)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

d)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç  edinmek,  bunları  işletmek,   satın  almak,  satmak,   şirket  alacaklarının teminatı olarak başka şahısların gayrimenkulleri    üzerinde ipotek almak, fek etmek ve gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve maliki  olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri  yaptırmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak;    veya bu haklan kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ etmek,

e)-Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak şartı ile mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta ipotek olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek; benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek,

f)-Şirketin borçlarının ve Şirket tarafından ihtiyaçları  için  finansman temini amacıyla yapılacak her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi ve benzer her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirket’e ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatında   belirlenen  esaslara uygun olmak Kaydıyla alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, ayni hak, ticari işletme rehni, kullanım hakkı gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek, başka şahıs ve şirketlerin, iştiraklerinin borçlarının teminatı olarak şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, ayni hak, kullanım hakkı tesis etmek ve kaldırmak,

g)-Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek, Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek, kefalet ve garanti vermek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

h)-İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi  yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması,  satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere  göre tesisleri kurmak veya kurdurmak,   işletmek,   kiralamak,   kiraya  vermek,   kurulu  olanları   devralıp işletmek,

ı)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, Ortak Personel çalıştırmak, personel değişimi yapmak, gerektiğinde yabancı uzman çalıştırmak,

i)-  Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

j)- Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki  tüm  mevzuat  yükümlülükleri   ile  öncelikle Sermaye  Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri   gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak,

k)-Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak; amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerin de lisans anlaşmaları yapmak,

l)-  İlgili mevzuatın müsaade ettiği şekil,mahiyet ve usulde yabancı ortak iştiraki kabul etmek,

Şu kadar ki; Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

 

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Enerji Piyasası Düzenleme  Kurulu’ndan, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan  gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ([4])

 

Madde 5– Şirketin merkezi ISPARTA’DIR. Adresi Piri Mehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2 No:77 32100-ISPARTA’ dır.

 

Adres değişikliğinde yeni adres,ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

 

 

ŞİRKETİN MÜDDETİ(5)

Madde 6- Şirketin mevcudiyeti belirli bir süre ile sınırlandırılmamış olup, süresizdir. Pay sahipleri genel kurulu, kanuni vecibelere uymak şartıyla şirketin süresini sınırlayabilir. Bu konuda  gerekli kurumlardan   izin alınır.

 

KAYITLI SERMAYE(6)

 

Madde 7–  Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.1987 tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

 

Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000.- (YüzElli milyon) TL’si olup her biri 1.-(Bir) TL nominal değerde 150.000.000 (YüzElli milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin  her biri 1.-(Bir) TL nominal değerde 33.000.000 (Otuzüçmilyon) adet paya bölünmüş 33.000.000 (Otuzüçmilyon) TL.’sıdır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir sure için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılı  her biri  1 TL nominal  değerde paylarla temsil edilir. Payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

A GRUBU TOPLAM                         568.965,52.-TL.

 

B GRUBU TOPLAM                     32.431.034,48-TL.

————————-

A VE B GRUBU TOPLAMI            33.000.000,00-TL.

 

Bundan böyle yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni paylar çıkartılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Yönetim kurulu 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye  tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve ayrıca imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay  çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına yetkilidir.

 

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK ‘da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 Pay verilmiştir.31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

 

İşbu ana sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır

 

Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, yönetim kurulunun rüçhan haklarını kısıtlayan kararı veya genel kurulun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Pay sahiplerinin rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar yönetim kurulunca diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilerce satın alınır.

Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Ancak  Şirketin sermayesinin yüzde beşi veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması pay devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun onayına tabidir.

 

SERMAYENİN ÖDEME ŞEKLİ(7)

 

Madde 8– Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

 

SERMAYE ARTIRIMI (8)

 

Madde 9– Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

 

TAHVİL ÇIKARILMASI(9)

 

Madde 10– Şirket (Yönetim Kurulu Kararı) ile kanunların ön gördüğü sınırlar içerisinde tahvil çıkarabilir. Çıkarılan tahviller tamamen itfa edilmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz. İhraç edilecek tahviller sermayenin ödenmiş miktarını aşamaz.

 

YÖNETİM KURULU(10)

 

Madde 11– a-Genel kurulda, şirketin bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerinin 2 tanesi,  ayrı bir gündem maddesi ile A Grubu pay sahibi ortakların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından, seçilir. Yönetim kuruluna seçilecek diğer üyeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükmü gereğince boşalacak Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurulun onayına sunulmak şartı ile Yönetim Kurulunca seçilir.

b-Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek bağımsız üyeler dahil 7 (Yedi)  üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından görülür.

Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, toplam yönetim kurulu üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

c- Bağımsız üyeler dahil yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en çok üç yıldır. Seçim süresi sona eren Bağımsız üyeler dahil yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

d-Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

e-Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri dahilinde genel kurulca kararlaştırılan ücret veya huzur hakkı verilir.

f- Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur.

g- Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçersizdir.

 

h-Yönetim Kurulunun temsil ve ilzamı, işlevi, faaliyet esasları, Yönetim Kurulu Toplantılarının şekli, toplantı karar ve nisabı hususlarında Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri ile  Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri uygulanır.

ı-Yönetim kurulu toplantıları, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin  elektronik  ortamda  katılması  yoluyla  da  icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda ve Şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Bu hususta İlgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

SİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI (11)

 

Madde 12– Bu Madde Yürürlükten kaldırılmıştır.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ(12)

 

Madde 13– Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

 

DENETÇİLER , GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ(13)

 

Madde 14– Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile denetçi konuları hakkında  Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın  hükümleri uygulanır.

 

DENETÇİLERİN GÖREVİ(14)

 

Madde 15– Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

 

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ(15)

 

Madde 16– Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GENEL KURUL(16)

 

Madde 17

a)Toplantıya Çağrı

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurullar Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Bu toplantılara davet, Toplantılara ilişkin yapılacak bildirimler ile ilanlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurullar Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

Toplantılara Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Mazeret halinde başkan genel kurulca seçilir. Genel kurulca  ayrıca bir tutanak yazmanı ile bir oy toplama memuru seçilir.

 

 

 

b) Oy Hakları

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 479 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

c) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı Şirket Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda uygulanacak toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.

d) Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

 

e) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

 

 

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ(17)

 

Madde 18– Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İLAN(18)

 

Madde 19  – Şirkete ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

 

 

 

OY VERME ŞEKLİ(19)

 

Madde 20–  Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

 

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ(20)

 

Madde 21– Şirket, Esas Sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun uygun görüşünün,  Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde diğer onayları alması zorunludur.

Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

HESAP DÖNEMİ(21)

 

Madde 22– Şirketin hesap senesi Ocak ayı birinci gününden başlayarak Aralık ayı sonuncu günü biter.Fakat birinci hesap senesi istisnai olarak şirketin kesin surette kurulduğu tarihle o yılın aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar.

 

AKSU-ÇAYKÖY HİDRO ELEKTRİK SANTRALİNİN DENETİMİ(22)

 

Madde 23–  Aksu-Çayköy Hidro Elektrik Santrali ile ilgili mevzuat gereği tüm denetim yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.

 

KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI(23)

 

Madde 24– Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

 

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca % 5’i kanuni genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, %10 A Grubu pay sahibi ortaklara, % 3’ü Yönetim Kurulu üyelerine %2 de memur ve müstahdem ve işçilere  dağıtılmak üzere ayrılır.

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların hisse olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

 

Kar payının dağıtımına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

 

KÂRIN DAĞITIM TARİHİ(24)

 

Madde 25– Dağıtılacak kâr pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

 

YEDEK AKÇE(25)

 

Madde 26– Şirket tarafından ayrılan adi  yedek akçesi şirket sermayesinin %20’sine vardıktan sonra yedek akçe ayrılamaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Şirket müddetinin bitmesine veya vaktinden evvel fesih veya tasviyesinde bütün taahhütlerin ifa olunduktan sonra yedek akçesi pay sahiplerinin payları nisbetinde bölünecektir.

Umumi yedek akçesi esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınmak için sarf olunabilir.

 

ŞİRKETİN FESİH VE TASVİYESİ(26)

 

Madde 27– Yönetim kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih veya tasviye muamelesi veyahut devamını görüşmek üzere genel kurulu toplantıya çağırabilir.

 

Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebepler veya mahkeme kararı ile imfisah eder.Bundan başka kanuni hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesih olunabilir.

Şirketin iflastan başka bir sebeple imfisah eder veya fesih olunursa tasviye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.

Tasviye muamelesinin şeklini ve tamamlanması ve tasviye memurlarının yetki ve sorumlulukları kanuni hükümlere göre tayin edilir.

 

KANUNİ MERCİLER(27)

 

Madde 28– Şirketin gerek çalışması gerekse tasviye zamanında şirket işlerine ait ve şirketle pay sahipleri arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir.Şirket işlerine ait olarak pay sahipleri arasında doğup şirketin hukukuna tesirli anlaşmazlıkların hallide şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.

 

 

 

BiRLEşME VE DEVRALMA HÜKÜMLERI(28)

 

Madde 29–  Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir.Diğer bir şirketi devralabilir  Birleşme yada Devralma; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin kendi aralarında yada lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek   istemeleri halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.

Bahsi geçen onay alındığında Birleşme ve devralma işlemleri onay tarihini takip eden yüz seksen gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.

 

KURUCU ORTAK LİSTESİ(29)

 

Madde 30– Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi kuruluşu 18.11.1985 tarihinde tescil ve 21.11.1985 tarihinde 1391 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

 

KANUNİ HÜKÜMLER(30)

 

Madde 31– İş bu Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

 

 

 

 

[1]  27.04.2012 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip  30.04.2012 tarihinde tescil edilerek 07.05.2012 tarih 8062 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[2]  27.04.2012 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip  30.04.2012 tarihinde tescil edilerek 07.05.2012 tarih 8062 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[3]  12.02.2011 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilip 14.02.2011 tarihinde tescil edilerek 21.02.2011 tarih

7756 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[4] 11.03.2000 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip 29.03.2000 tarihinde tescil edilerek 05.04.2000 tarih 5017 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır

[5]  27.04.2012 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip  30.04.2012 tarihinde tescil edilerek 07.05.2012 tarih 8062 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[6] 12.07.2021 Tarihli  Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip 16.07.2021 tarihinde tescil edilerek 16.07.2021 tarih 10371  sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[7]  11.03.2000 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip 29.03.2000 tarihinde tescil edilerek 05.04.2000 tarih 5017

sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[8] 30.11.1999 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilip 30.11.1999 tarihinde tescil edilerek 03.12.1999 tarih 4933

sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır

[9] 18.11.1985 tarihinde kuruluş sözleşmesinde tescil edilmiş olup 21.11.1985 tarih 1392 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

[10]   04.05.2017  Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip 15.05.2017 tarihinde tescil edilerek 15.05.2017 tarih 9326  sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[11]  27.04.2012 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip  30.04.2012 tarihinde tescil edilerek 07.05.2012 tarih

8062 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[12] 12.02.2011 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilip 14.02.2011 tarihinde tescil edilerek 21.02.2011 tarih

7756 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[13] 15.04.2013 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip 22.04.2013 tarihinde tescil edilerek 30.04.2013 tarih

8310 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[14] 12.02.2011 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilip 14.02.2011 tarihinde tescil edilerek 21.02.2011 tarih

7756 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[15] 12.02.2011 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilip 14.02.2011 tarihinde tescil edilerek 21.02.2011 tarih

7756 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[16]  15.04.2013 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip 22.04.2013 tarihinde tescil edilerek 30.04.2013 tarih

8310 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır

[17] 15.04.2013 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip 22.04.2013 tarihinde tescil edilerek 30.04.2013 tarih

8310 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[18] 12.02.2011 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilip 14.02.2011 tarihinde tescil edilerek 21.02.2011 tarih

7756 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[19]  12.02.2011 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilip 14.02.2011 tarihinde tescil edilerek 21.02.2011 tarih

7756 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[20]  27.04.2012 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip  30.04.2012 tarihinde tescil edilerek 07.05.2012 tarih 8062 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[21] 18.11.1985 tarihinde kuruluş sözleşmesinde tescil edilmiş olup 21.11.1985 tarih 1392 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

[22] 12.02.2011 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilip 14.02.2011 tarihinde tescil edilerek 21.02.2011 tarih

7756 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[23]  15.04.2013 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip 22.04.2013 tarihinde tescil edilerek 30.04.2013 tarih

8310 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[24]  27.04.2012 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip  30.04.2012 tarihinde tescil edilerek 07.05.2012 tarih 8062 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[25] 14.07.2006 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilip 18.07.2006 tarihinde tescil edilerek 21.07.2006 tarih 6604

sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[26] 18.11.1985 tarihinde kuruluş sözleşmesinde tescil edilmiş olup 21.11.1985 tarih 1392 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

[27] 12.02.2011 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilip 14.02.2011 tarihinde tescil edilerek 21.02.2011 tarih

7756 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[28] 12.02.2011 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilip 14.02.2011 tarihinde tescil edilerek 21.02.2011 tarih

7756 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[29]  27.04.2012 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip  30.04.2012 tarihinde tescil edilerek 07.05.2012 tarih 8062 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

[30]  27.04.2012 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilip  30.04.2012 tarihinde tescil edilerek 07.05.2012 tarih 8062 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.